ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

 • Deze voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden, iedere offerte en overeenkomst tussen GemRedactie en de opdrachtgever (afnemer).

KWALITEIT

 • GemRedactie verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een tekst bestaat, zal GemRedactie deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling leveren, tenzij een andere spelling is afgesproken.

GEHEIMHOUDING

 • GemRedactie verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan bekend of aannemelijk is dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht.

ORIËNTATIE EN OFFERTE

 • Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Als het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van GemRedactie en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, mag GemRedactie daarvoor kosten in rekening brengen. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het gebruikelijke uurtarief.
 • Elke offerte is vrijblijvend en geldt tot een beslissing wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. In dat geval mag de afnemer de voorstellen gebruiken, ook als hij ze door een ander laat uitvoeren. In alle andere gevallen blijven de geleverde voorstellen eigendom van GemRedactie, en worden ze tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 6:162 BW.
 • Op verzoek van de opdrachtgever kan GemRedactie in de offerte (en de factuur) onderscheid maken tussen honorarium, bureaukosten en andere materiële kosten en kosten van derden.

OPDRACHTBEVESTIGING

 • De opdrachtbevestiging bevat een korte omschrijving van de opdracht en geeft duidelijk aan:
 • aard en omvang van het werk, zoals (eind)redactie, correctie drukproeven, levering beeld, begeleiding druk en afwerking, projectbegeleiding,interim-management;
 • de wijze waarop GemRedactie de tekst of dienst levert (op papier, cd-rom, per e-mail, enzovoorts) en de werkperiode en/of uiterste aanlevertermijn;
 • eventueel: de werkplek (bij de opdrachtgever of op kantoor GemRedactie);
 • inbreng van de opdrachtgever: welke materialen e/o gegevens levert hij aan binnen welke termijn; wie keurt het werk goed binnen welke tijd; in wiens opdracht en voor wiens rekening voert GemRedactie het werk uit en wie is tekenbevoegd;
 • vergoeding voor het verrichte werk (uurtarief en schatting aantal uren, of vaste prijs) en onkosten (zoals documentatie- en reiskosten).

TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

 • Als de afnemer na de opdrachtbevestiging zijn opdracht wijzigt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Hiervoor moet een nieuwe prijsafspraak gemaakt worden; op verzoek stelt GemRedactie daarvoor een schriftelijke offerte op.
 • Wanneer de opdrachtgever zijn opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is GemRedactie niet verplicht werk te leveren dat nog niet gereed is. GemRedactie heeft recht op betaling voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 • Als de opdrachtgever de noodzakelijke materialen/gegevens (zie 7) niet conform afspraak verstrekt, heeft GemRedactie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 • GemRedactie mag, in geval zij de benodigde kennis/capaciteit niet in huis heeft, derden inschakelen bij de dienstverlening aan de opdrachtgever. GemRedactie stelt de opdrachtgever daarvan op de hoogte en is aansprakelijk voor de kwaliteit van ingehuurde derden.

OVERMACHT

 • In geval van overmacht seint GemRedactie de opdrachtgever direct in. Deze heeft daarna acht dagen het recht de opdracht schriftelijk in te trekken, echter met de verplichting het uitgevoerde deel van de opdracht af te nemen van GemRedactie en te vergoeden. Onder overmacht vallen omstandigheden waarmee GemRedactie bij het aannemen van de opdracht geen rekening hoefde te houden en die zij ook niet kende.

LEVERING EN EERSTE GEBRUIKSRECHT

 • De overeengekomen levertijd wordt zo veel mogelijk in acht genomen, maar geldt nimmer als fatale termijn. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd zodra de opdrachtgever het resultaat heeft goedgekeurd dan wel aanvaard, of als uiterlijk twee weken zijn verstreken nadat GemRedactie de opdrachtgever heeft geïnformeerd dat het werk is voltooid en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden.
 • Zolang het volledige factuurbedrag niet is betaald, mag de opdrachtgever het werk nog niet openbaar maken en/of vermenigvuldigen.

AUTEURSRECHTEN

 • Bij levering van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet draagt GemRedactie de rechten over voor zover dat schriftelijk is overeengekomen. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende schriftelijke overeenkomst gesloten worden.
 • Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht aan GemRedactie worden meegedeeld en door haar aanvaard zijn. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. GemRedactie kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat er een pseudoniem gebruikt wordt.
 • Bij een ingrijpende wijziging van geleverde tekst waarin GemRedactie zich niet kan vinden, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van de tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan toe verrichte werk. Als deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

VRIJWARING

 • De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Hij vrijwaart GemRedactie van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving. GemRedactie is alleen aansprakelijk bij opzet of grove schuld en voor ten hoogste een bedrag gelijk aan het overeengekomen honorarium.

BETALING

 • De betalingstermijn van de factuur is vier weken. Bij betalingen langer dan een maand na de factuurdatum is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die een maand na de factuurdatum ligt. Tevens kunnen gemaakte incassokosten in rekening worden gebracht, daaronder begrepen kosten voor een advocaat, deurwaarder of incassobureau.

GESCHILLEN

 • Bij geschillen zal eerst geprobeerd worden tot een minnelijke schikking te komen. Indien geen bevredigende oplossing wordt bereikt, is de rechtbank in het arrondissement van GemRedactie de bevoegde rechter.
TOP